Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras anunta scoaterea la concurs in ziua de 29.07.2022, ora 09.00, la sediul unitatii, a doua posturi vacante v, pe perioada nedeterminata, de muncitor necalificat cu handicap
Activitatea va fi desfasurata in cadrul comp. Muncitori intretinere cladiri, instalatii, apa, lumina si incalzire
Persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

-indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei;
-sa aiba domiciliul stabil /resedinta in romania;
-are capacitate deplina de exercitiu ;
-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina muncii si aviz psihiatric;
-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru ocuparea postului – certificat de handicap;
-nu necesita vechime in specialitate;
-nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei temporar vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Dosarul de participare la concurs va cuprinde:
-formular de inscriere (conform anexei1);
-curriculum vitae;
-copie de pe diploma de studii medii, certificat de handicap;
-copie de pe certificat de nastere;
-copie de pe certificat de casatorie;
-adeverinta care sa ateste o stare de sanatate corespunzatoare – atestata de medicul de familie, de medicul de specialitate medicina muncii si aviz psihiatric;
-copie de pe actul de identitate;
-cazier judiciar;
-copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
-copie chitanta taxa concurs in valoare de 50 lei ron.

Dosarele se vor depune la biroul ru pana la data de 19.07.2022 ora 15.00, la sediul unitatii. Relatii suplimentare la tel:0268/212521, int1106. -persoana contact -Greavu Eleonora